Arbeid og aktivitet bidrar til god helse

Arbeid og aktivitet bidrar til god helse

Kommentar / Publisert: 25. mai 2016.   Endret: 25. mai 2016

Å delta i arbeidslivet er en kilde til anerkjennelse, fellesskap og personlig identitet. Derfor kan Rask psykisk helsehjelp være viktig for mange, samtidig som det er nyttig i et folkehelseperspektiv.

Arbeid og aktivitet skaper helse

RASK PSYKISK HELSEHJELP, ARBEID OG FOLKEHELSE: Arbeid og aktivitet er helsefremmende. Både nasjonal - og internasjonal forskning viser til hvor viktig det er at en i kombinasjon med behandling opprettholder arbeidsfokus. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com)

 

RASK PSYKISK HELSEHJELP, ARBE...
Psykisk helse

Psykiske plager og lidelser utgjør en økende andel av det totale sykdomsbildet både i Norge og i resten av verden.

  • Omtrent halvparten av befolkningen i Norge vil oppleve å ha psykiske helseproblemer en eller flere ganger i løpet av livet, og psykiske helseproblemer er årsak til en stadig større andel av sykefravær og uførepensjonering.
  • Det kan være skremmende å oppleve mentale lidelser eller vansker, både for den enkelte og for pårørende eller andre i omgivelsene, men det er aldeles normalt.
  • Det angår oss alle, barn, unge, voksne og eldre, og kan ha store konsekvenser for de som rammes.
  • Mange kan oppleve at de faller ut av studier eller arbeidsliv, mens andre ønsker å jobbe men opplever at de ikke får seg jobb.   
Rask psykisk helsehjelp
  • Lavterskeltilbud i kommunene basert på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, til personer over 16 år med lettere til moderat angst, depresjon og søvnproblemer
  • 23 kommuner har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet for å etablere tilbudet
  • Tilbudet er gratis, og skal gi direkte hjelp, uten at man trenger henvisning fra lege
  • Skal drives av tverrfaglige team
  • Samhandling med fastleger, spesialisthelsetjenesten og øvrige kommunale tjenester står sentralt
  • Les mer om Rask psykisk helsehjelp NAPHAs temaside

Mer om

rask.psykisk.helsehjelp arbeid.og.psykisk.helse behandling.i.psykisk.helsearbeid helsefremming.og.forebygging kommentar folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen