NAPHAs samfunnsoppdrag

Psykisk helsearbeid utøves av om lag 11 000 årsverk i Norges 426 kommuner. NAPHA skal bidra til å styrke dette tilbudet.

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) er finansiert av Helsedirektoratet, som gir senteret oppgaver gjennom tilskuddsbrev og styringsmøter.

Som nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene skal NAPHA bidra til at kunnskap ligger til grunn for tilbudet.

Sprer kunnskap

Vi samler, sprer og legger til rette for deling av kunnskap. Vi tar utgangspunkt i både forskning, praksiserfaring og brukerkunnskap. Kompetansesenteret skal være nyttig for kommunene, og virke normerende på utviklingen av det kommunale helse- og sosialtilbudet til voksne med psykiske vansker og lidelser.   

Rådgivere

NAPHA er pr. i dag 24 ansatte i hel- og deltidsstillinger. Tilsammen har vi variert bakgrunn og kompetanse fra behandlingsapparat, offentlige etater, høyskoleundervisning, forskning, administrasjon, media- og kommunikasjon, og brukererfaring.

Regionalt arbeid - lokalt nettverksarbeid

NAPHA arbeider med innsamling, dokumentasjon og formidling av kunnskap på ulike måter. Kontakt med kommuner og nettverk er sentrale strategier i dette arbeidet. Det samme er vårt samarbeid med brukerorganisasjoner og andre fagmiljø. Det meste av vårt arbeid skjer i lokale sammenhenger.

Regionale team

NAPHA er inndelt i fem regionale team:

  • Team Nord dekker Nordland, Troms og Finnmark.

  • Team Midt dekker Nord- og Sør-Trøndelag, samt Møre og Romsdal.

  • Team Vest dekker Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. 

  • Team Sør dekker Aust- og Vest-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

  • Team Øst dekker Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland.

Se oversikt over fylkesansvarlige i NAPHA

Digital kommunikasjon

På Napha.no formidler vi nyheter, faglige bakgrunnsartikler, informasjon om NAPHA og aktuelle konferanser. Vi bruker tre hovedkilder: 1) Forskning, 2) psykisk helsearbeideres erfaringer med hva som virker, samt 3) brukere og pårørendes erfaringer med hva som virker. 

I tillegg til det NAPHAs egne ansatte produserer til nettstedet, kan hvem som helst utenfor senteret opprette sin egen profil på nettsiden og dele sine erfaringer gjennom å skrive artikler selv. Når man publiserer en artikkel via sin profil, vil den havne hos redaksjonen til napha.no, som ser gjennom og redigerer artiklene før de publiseres. Sakene havner i napha.no´s kunnskapsbase, og vil den første tiden etter publisering også ligge på forsiden til nettstedet. Artiklene vil bli delt på NAPHAs Facebook-side, som pr mai 2017 har over 12 000 følgere.

På napha.no finner du artikler, videoer, rapporter, nyheter, kronikker, debattinnlegg, blogginnlegg, introduksjon og fordypning om tematikk som er viktig i psykisk helsearbeid.

Fagenhet

NAPHA har eksistert siden 2008, og er organisert som fagenhet i NTNU Samfunnsforskning AS . Vi holder til i Statens Hus i Trondheim. Våre målgrupper og ulike fagmiljøer vi samarbeider med er representert i vår referansegruppe.

Andre sentre

I tillegg til NAPHA jobber også disse sentrene på oppdrag fra Helsedirektoratet for å styrke kompetansen på psykisk helse og rus i kommune- og spesialisthelsetjenestene i landet:

RVTS - Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (5 regioner)

KORUS – Kompetansesenter Rus (7 regioner)

RBUP/RKBU - Regionsentre for barn og unges psykiske helse (fire regioner): Nord, Midt-NorgeVest og Sør/Øst.

NROP - Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse 

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen