Tove Carstensen

Tove Carstensen

Førstelektor
NTNU Inst.for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Epost: tove.carstensen@ntnu.no
Telefon: 73412645

Ingen beskrivelse

Artikler fra Tove Carstensen på Napha.no:

Friluftsliv stimulerer til aktivitet
Praksisutvikling i nettverk
Meningsfullt å jobbe fleksibelt: ACT-stafett oppsummert
Behandling, relasjon og aktivitet. En narrativ analyse.
Bedringsprosess i hverdagen - brukererfaringer
Sammen er vi dynamitt? Om kunnskapsutvikling i nettverk
Lavterskel Arbeidsrettet Brukertiltak - LAB
Stortingsmelding nr.9: Arbeid, velferd og inkludering (2006-2007)
Psykiske lidelser og arbeidsintegrering i Skandinavia
Aktivitetshåndboken - fysisk aktivitet i forebygging og behandling
Arbeidsrettet rehabilitering for unge voksne med psykiske lidelser
Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne
Like barn eller gamle venner - hvem leker best?
RuPs - Et pilotprosjekt i Finnmark om rus og psykisk helse
Læringsnettverk som verktøy i kvalitetsforbedring
Er deltakelse i arbeidslivet helsefremmende eller en risiko for utvikling av dårlig mental helse?
Rosenborg Ballklub - mer enn fotball
Nasjonal Strategi for Inn på tunet
Betydningen av arbeid for personer med schizofreni
Psykiatrisk Ambulansetjeneste i Bergen
Jeg vil ikke stå utenfor
Selvskadingen ble en flukt
Gode aktivitet- og kulturopplevelser er viktig
Hva oppleves som et meningsfullt liv?
Oppsøkende behandlingsteam – ACT viser gode resultater
Brobyggeren - med livet som kompetanse
Medvandrer og hverdagshjelper
Mestring av angst
Fire grunnverdier for Recovery
Samarbeid i Setesdal
Nettverket "Forum for rus og psykisk helse i Vestfold"
På Jæren tramper de i hverandres bed
Nettverk for rus og psykisk helse i Buskerud
Nettverk sikrer kommunikasjon mellom etater
Valdres Viser Veg - nettverksmøte som metode
Raskere tilbake - et jobbrettet behandlingstilbud ved Betania Malvik
Etablering av frisklivssentral - ett eksempel fra Nord-Trøndelag
Flyndra AS - en arbeidsmarkedsbedrift
Bruk av treningskontakter i Hordaland
Hvorfor forplikter man seg til oppfølging i ACT-team?